บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด

 à¸šà¸£à¸´à¸©à¸±à¸— สิงห์ เบเวอเรช จำกัด ดำเนินการ
บริหารโรงเบียร์ 3 แห่ง และโรงงานผลิตโซดา
และน้ำดื่มรวม 7 แห่ง ในจุดสำคัญต่างๆทั่วทุก
ภูมิภาคพร้อมทั้งพัฒนาความรู้

ดำเนินการผลิต ด้วยเครื่องจักรทันสมัย